Wedstrijdreglement

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die summertrip.be organiseert via haar website. Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van Bagatelle Summer Bar of Ikjeunemie. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de websites van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie impliceert niet dat het onderhavige wedstrijdreglement van toepassing wordt.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan een online wedstrijd van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie, met uitzondering van medewerkers van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaan Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan mits gebruik van een rechtsgeldige naam en e-mailadres. Bij het ophalen van de prijs wordt gecontroleerd of de opgegeven naam overeenstemt met de officiële naam van de winnaar op zijn/haar identiteitskaart. Bij het weigeren van de verificatie van de identiteit, verliest de deelnemer zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende online wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie te verwerken alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zijn in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie vermoedens hebben dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

3.4. De wedstrijd zoals vermeld in het wedstrijdreglement loopt van maandag 1 juli 2019 tot en met zondag 6 september 2019. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie kunnen op elk moment de duur van de wedstrijd verlengen, inkorten of wijzigen.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie kunnen op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.4.  De prijs bedraagt een summertrip voor 2 personen naar Kos, inclusief vlucht. De prijs heeft een waarde van € 2.000 in de vorm van een reischeque. De geldigheid hiervan kan beperkt zijn in tijd. Geenszins kan worden verondersteld dat Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

5. Aansprakelijkheid van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie

5.1. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan zijn Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie.

5.5 Indien Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie genoodzaakt zijn een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zijn niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie in dit artikel doen geen afbreuk aan het feit dat de Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie in alle geval aansprakelijk zullen zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie over de deelnemers verzamelen, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie.
Het beleid van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie met betrekking tot deze persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behouden Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – te verwijderen.

Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie behouden zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie te worden gelezen als verwijzend naar zowel Bagatelle Summer Bar, Ikjeunemie als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kunnen Bagatelle Summer Bar en Ikjeunemie dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van summertrip.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.